Raudondvario pl. 168, LT - 47172 Kaunas

Įmonės kodas 133457694

PVM mok.kodas LT 334576917

Tel. (8 37) 22 33 60, faksas (8 37) 22 34 40

info@struktura.lt

Kokybės politika

Tikslas

Visuose įmonės veiklos procesuose užtikrinti racionalų vartotojų ir verslo

partnerių poreikių patenkinimą, užtikrinant nuolatinio gerinimo

procesus, vadovaujantis teisės aktų ir kitų reglamentuojančių norminių

dokumentų reikalavimais.

 

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys

 

Vadovautis ISO 9001 standarto reikalavimais, nuolat gerinti kokybės

vadybos sistemos įtaką vartotojų poreikių tenkinimui.

Diegti naujas technologijas visose bendrovės veiklos srityse.

Gerinti organizacinį darbą visuose padaliniuose.

Tiesioginis bendradarbiavimas su subrangovais ir jų dalyvavimas

vadybos sistemos palaikymo procese siekiant subalansuotos bendrovės veiklos.

Kelti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją.

 

Vadovybė įsipareigoja

 

Skirti reikiamų resursų strateginiams uždaviniams įgyvendinti.

Sudaryti bendrovės darbuotojams geras darbo sąlygas.

Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą.

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir siekti maksimalaus klientų lūkesčių

patenkinimo, atsižvelgiant tiek į suinteresuotų šalių reikalavimus,

tiek į mūsų veiklai taikomus teisinius reikalavimus.

Pripažinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, įvertinti jų sugebėjimus.

 

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 

Tikslas

Visuose įmonės veiklos procesuose užtikrinti racionalų vartotojų ir verslo

partnerių poreikių patenkinimą , nedarant neigiamo poveikio aplinkai.

 

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys

 

Nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą,

vadovaujantis ISO 14001standarto reikalavimais.

Organizuojant įmonės veiklos procesus vadovautis aplinkos apsaugos

įstatymais ir norminiais dokumentais.

Taršos monitoringo ir taršos prevencijų priemonių dėka sistemingai

laikytis švaresnės gamybos principų.

Ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę aplinkos apsaugos srityje,

gilinti darbuotojų žinias ir skatinti jas pritaikyti aplinkos apsaugos gerinimui.

Betarpiškas bendradarbiavimas su subrangovais ir jų dalyvavimas vadybos sistemos

palaikymo procese siekiant subalansuotos bendrovės veiklos.

 

Vadovybė įsipareigoja

 

Užtikrinti aplinkos apsaugos standartų , norminių ir teisinių aktų  reikalavimų laikymąsi.

Efektyviai tvarkyti atliekas ir savo veikloje vadovautis taršos prevencijos principais.

Pagal galimybes investuoti į aplinkos apsaugą visose bendrovės veiklos procesuose.